Once you find your worksheet, just click on the 'Open in new window' arrow mark on the top right corner of the that worksheet to print or download.
1: I. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. 1. Ito ay ...2: Ika dalawampung Pagsasanay 1 Linggo Pangalan: Petsa: Baitang:3: I. Daglatin ang mga sumusunod na panawag sa tao, araw, at ...